• Nasze biblioteki
  • O Bibliotece
  • Regulamin
  • Ochrona danych osobowych
  • Zaproponuj książkę

Biblioteka Główna OK


ul. Narutowicza 1
32-620 Brzeszcze
Telefon: 32 2111 490
Wypożyczalnia: biblioteka.ok@ok.brzeszcze.pl
Dział Gromadzenia i Opracowania zbiorów: biblioteka@ok.brzeszcze.pl

W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) Biblioteka nieczynna w soboty. Pozostałe godziny otwarcia nie ulegają zmianie.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 10.00-15.00
Wtorek 10.00-19.00
Środa 10.00-19.00
Czwartek 10.00-19.00
Piątek 10.00-19.00
Sobota  8.00-13.00 (lipiec, sierpień – nieczynne)

Zobacz relacje z zajęć

Biblioteka Publiczna OK w Brzeszczach Filia Brzeszcze Willa


ul. Ofiar Oświęcimia 39
32-620 Brzeszcze
Telefon: 032 737 44 90
E-mail: biblioteka.willa@ok.brzeszcze.pl

W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) Biblioteka nieczynna w poniedziałki. Pozostałe godziny otwarcia nie ulegają zmianie. 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 11.00-19.00
Wtorek 11.00-19.00
Środa 11.00-19.00
Czwartek 11.00-18.00
Piątek 11.00-19.00

Zobacz relacje z zajęć

Biblioteka Publiczna OK Filia Brzeszcze-Bór


ul. Bór 65
32-620 Brzeszcze
Telefon: 533 908 705

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 15.00-19.00
Środa 15.00-19.00
Czwartek 15.00-19.00
Piątek 8.00-14.00

Biblioteka Publiczna OK Filia Jawiszowice


E-mail biblioteka.jawiszowice@ok.brzeszcze.pl

W wyniku zmiany siedziby, biblioteka nieczynna od 1 lipca 2019 r. Dokładamy wszelkich starań aby znaleźć odpowiednie miejsce dla biblioteki ale na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie określić dokładnej daty ponownego jej otwarcia. Przepraszamy.

Zobacz relacje z zajęć

Biblioteka Publiczna OK Filia Skidziń


ul. Oświęcimska
32-625 Przecieszyn (poczta)
Tel. 032 2111 339
E-mail: biblioteka.skidzin@ok.brzeszcze.pl

Godziny otwarcia:
Wtorek 14.00-19.00
Czwartek 14.00-19.00

Zobacz relacje z zajęć

Biblioteka Publiczna OK Filia Zasole


Zasole, ul. Kostka Jagiełły 6
32-626 Jawiszowice
Telefon: 576 559 583
E-mail: biblioteka.zasole@ok.brzeszcze.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 12.00-14.00
Wtorek 13.00-19.00
Środa 13.00-19.00
Piątek 13.00-19.00

Zobacz relacje z zajęć

Informacje i Bibliotece


Biblioteka została utworzona po drugiej wojnie światowej w 1947 roku. Nosiła nazwę Osiedlowa Biblioteka Publiczna w Brzeszczach. Księgozbiór biblioteki liczył 5065 książek. Korzystało z niej wówczas 226 czytelników. W 1996 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna została włączona w struktury Ośrodka Kultury tworząc Dział Bibliotek. W chwili obecnej sieć biblioteczna składa się z Biblioteki Głównej i pięciu filii – jednej miejskiej i sześciu działających w sołectwach.

Realizując ustawowe powinności biblioteka oferuje czytelnikom:

  • dogodny dostęp do zbiorów i usług bibliotecznych w ramach gminnej sieci bibliotek publicznych;
  • zaspokajanie potrzeb czytelniczych – oświatowych, kulturalnych, zawodowych;
  • usługi informacyjne dostosowane do potrzeb społeczności lokalnej;
  • formy pracy oświatowo-popularyzacyjne wspomagające kształcenie i wychowanie dzieci.
Bazy naszych bibliotek można przeglądać w programie LIBRA NET (zakładka KATALOG). Zbiory wszystkich bibliotek z powiatu oświęcimskiego, można przeglądać dzięki systemowi e-BiPO – Elektronicznej Bibliotece Powiatu Oświęcimskiego. Za pomocą multiwyszukiwarki FIDKAR czytelnik może sprawdzić, w której bibliotece w powiecie oświęcimskim znajduje się szukana przez niego pozycja.

Sprawdź, jak działa FIDKAR Oświęcimski. Zapraszamy!

Klauzula informacyjna dla czytelników
Biblioteki Publicznej Ośrodka Kultury w Brzeszczach wraz z filiami

Szanując Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO, dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Pastwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Brzeszczach z siedzibą w Brzeszczach przy ul. Narutowicza 1 (32-620 Brzeszcze).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim kontaktować poprzez e-mail: iod@ok.brzeszcze.pl.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) niezbędnym do realizacji świadczonych przez nas usług udostępniania zbiorów i obsługi użytkowników (czytelników) realizowanych przez nas na podstawie ustawy o bibliotekach, w związku z zawarciem z nami umowy (wypożyczenia zbiorów/książek) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b) wypełnienia obowiązków statystycznych i sprawozdawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c
c) ewentualnie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f RODO gdy przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Posiadasz prawo:
a) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
b) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne lecz jest warunkiem niezbędnym do zawarcia, realizacji i dokonania czynności wypożyczenia zbiorów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji łączącej nas umowy ( wypożyczenia ).
6. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Twoje dane w zakresie: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, adres zamieszkania albo do korespondencji, wykształcenie, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
7. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy administracji publicznej.
8. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
10. Powierzymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym na Naszą rzecz usługi, w tym usługi pocztowe, dostaw oprogramowania komputerowego i usług serwisu komputerowego wyłącznie dla celu określonego w pkt. 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.
11. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Zaproponuj książkę!


Jeżeli w naszej bibliotece nie ma książki, która Cię interesuje i uważasz, że powinna ona się znaleźć w naszym księgozbiorze, wpisz jej tytuł oraz autora.

Propozycje możesz przesyłać na: biblioteka@ok.brzeszcze.pl