Regulamin Hali Sportowej w Brzeszczach
w okresie od dnia – 28.05.2021 r. do odwołania

1. Użytkownikiem hali sportowej przy ul. Ofiar Oświęcimia 49 w Brzeszczach jest Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Narutowicza 1 w Brzeszczach.

2. Hala sportowa jest czynna:
a) w dni robocze – w godz: 7.00 – 22.30.
b) w soboty – nieczynne do odwołania
c) w niedziele – nieczynne

przy czym:

d) każdego dnia w godzinach:9:45 – 10.00, 15.00 – 15.15, 18.15 – 18.30, 20.30 – 20.45 hala jest wyłączona z użytkowania w związku z dezynfekcją obiektu.
e) każdego dnia po zakończeniu zajęć każdej grupy dokonywana będzie dezynfekcja sprzętu i urządzeń wykorzystywanych przez użytkowników danej grupy co może spowodować częściowe wyłączenie hali z użytkowania na czas przeprowadzania dezynfekcji sprzętu.

3. Z hali sportowej korzystać mogą osoby : grupy zorganizowane oraz klienci indywidualni.

4. Zajęcia w Hali Sportowej odbywają się według harmonogramu zatwierdzonego przez Dyrektora Ośrodka Kultury w Brzeszczach, przy czym od dnia 25 maja2021 roku do odwołania na hali może równocześnie przebywać nie więcej niż 130 os. , w salce fitness max. 6, w siłowni max. 16 os., zajęcia na ściance wspinaczkowej z instruktorem max. 12 os.

5. Dla możliwości skorzystania z hali konieczne jest dokonanie rezerwacji miejsca osobiście lub telefonicznie. Rezerwacji dokonuje się przy uwzględnieniu limitu osób oraz harmonogramu zajęć na hali. Za nieodwołalną rezerwację hali klient ponosi pełną odpłatność wg cennika (minimum 24 godz. przed rozpoczęciem zajęć).

6. Zajęcia grup zorganizowanych odbywają się pod nadzorem trenera, instruktora lub innej pełnoletniej osoby odpowiedzialnej za grupę.

7. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:
a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu,
b) pozostające pod działaniem środków odurzających,
c) z przeciwwskazaniami lekarskimi,
d) z widoczną infekcją wirusową bądź innym złym samopoczuciem zagrażającym zdrowiu innych osób.

8. Obowiązkiem korzystających z Hali Sportowej jest:
a) zmiana obuwia w szatni lub strefie do tego wyznaczonej na czyste, niepozostawiające podczas użytkowania hali zabrudzeń, rys itp. obuwie sportowe;
b) przygotowanie odzieży sportowej przed wejściem na obiekt lub skorzystanie z szatni z zachowaniem dystansu min. 1,5 m
c) dezynfekcja rąk przed i po wyjściu z obiektu, przy zaleceniu dodatkowego częstego mycie rąk z użyciem mydła podczas użytkowania obiektu;
d) korzystanie z własnego drobnego sprzętu sportowego, typu: karimaty, piłki , rakietki itp.,
e) wskazanie pracownikom hali urządzeń i ciężkiego sprzętu sportowego, który był użytkowany przez członków danej grupy dla możliwości przeprowadzenia jego dezynfekcji.
f) zachowanie bezpiecznego, minimum 1,5 metrowego dystansu między osobami korzystającymi z hali;
g) korzystanie z wejść / wyjść na obiekt wskazanych przez pracowników hali, celem uniknięcia kontaktu z członkami kolejnej grupy użytkującej obiekt.
h) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie użytkowania przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu hali,
i) zdjęcie ozdób /łańcuszki, kolczyki itp./, jeśli mogłyby spowodować uszkodzenie innych użytkowników podczas korzystania z hali sportowej;
k) utrzymywanie czystości i porządku na terenie Hali Sportowej dostępnym dla klientów.

9. Korzystającym z Hali Sportowej zabrania się:
a) palenia wyrobów tytoniowych,
b) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
c) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych,
d) wnoszenia przedmiotów ostrych lub mogących ulec rozbiciu,
e) wprowadzania zwierząt,
f) odstępowania od zasad dezynfekcji rąk.
g) rozkładania i składania trybun dla publiczności,
h) uruchamiania urządzeń elektrycznych znajdujących się w Hali Sportowej,
i) korzystania z urządzeń i wyposażenia w sposób zagrażający bezpieczeństwu.

10. Wstęp na halę sportową dozwolony jest:
a) po zakupie biletu – zaleca się transakcje bezgotówkowe,
b) za okazaniem ważnego karnetu lub zaproszenia,
c) na podstawie zawartej umowy,
d) w czasie zawodów lub imprez za okazaniem innego dokumentu upoważniającego do wstępu zgodnie z regulaminem zawodów/imprezy.
Każdorazowy wstęp na halę musi być potwierdzony wpisem do zeszytu ewidencji wejść w kasie hali oraz potwierdzony podpisem klienta, opiekuna grupy, trenera lub instruktora.

11. Osoby mające uprawnienia do korzystania z Hali Sportowej nie mogą odstępować swoich
uprawnień innym osobom.

12. Korzystanie ze ścianki wspinaczkowej odbywa się z zachowaniem regulaminu i zasad określonych w przepisach szczegółowych dla tego obiektu, przy zachowaniu zasad określonych treścią niniejszego regulaminu.

13. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia w Hali Sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

14. Kierownik Hali Sportowej lub osoba przez niego upoważniona mogą kontrolować wszystkie zajęcia a w razie łamania regulaminu obiektu mają prawo natychmiast zakończyć zajęcia, nakazać opuszczenie hali oraz zakazać korzystania z Hali Sportowej.

15. Kierownik Hali Sportowej i obsługa hali sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie Hali Sportowej zobowiązane są podporządkować się ich zaleceniom.

16. Zeszyt „Skarg i wniosków” znajduje się w kasie hali sportowej do dyspozycji klienta.

17. Wstęp na halę zgodnie z obowiązującym cennikiem jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Regulamin siłowni:

I. Przepisy ogólne

 1. W pomieszczeniach siłowni mogą przebywać tylko osoby korzystające z siłowni powyżej 15 roku życia, które mają prawo wstępu w związku z nabyciem biletu bądź karnetu, zgodnie z obowiązującym cennikiem Hali Sportowej.
 1. Grupy zorganizowane, tj. grupy osób pod opieką trenera bądź instruktora mogą korzystać z siłowni po uprzednim zawarciu umowy na korzystanie z siłowni.
 1. Osoby niepełnoletnie, tj. od 14 do 16 roku życia mogą korzystać z siłowni jedynie pod opieką opiekuna prawnego, trenera bądź instruktora.
 1. Osoby niepełnoletnie, tj. od 16 do 18 roku życia mogą korzystać z siłowni jedynie po przedstawieniu oświadczenia opiekunów prawnych według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Opiekunowie prawni małoletnich podpisują oświadczenie w obecności pracownika Hali Sportowej w Brzeszczach.
 1. Poprzez zakup biletu wstępu, karnetu bądź przez zawarcie umowy na korzystanie z siłowni, osoby korzystające z siłowni składają oświadczenie o braku przeciwwskazań do ćwiczeń siłowych oraz wykonywaniu ćwiczeń na siłowni na własną odpowiedzialność.
 1. Na terenie siłowni obowiązuje Regulamin Hali Sportowej w Brzeszczach oraz Regulamin siłowni w Hali Sportowej w Brzeszczach.
 1. Przy zakupie biletu bądź karnetu uprawniającego do wstępu na siłownię jak też przy zawieraniu umowy na korzystanie z siłowni, każda osoba korzystająca z siłowni ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Hali Sportowej w Brzeszczach i Regulaminem siłowni w Hali Sportowej w Brzeszczach. Zakup biletu bądź karnetu na siłownię oznacza akceptację w/w regulaminów.

II. Przepisy porządkowe

 1. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów stosów ciężarów oraz dokładne zakładanie zabezpieczenia na gryfy do podnoszenia ciężarów.
 1. W przypadku nieznajomości zasad korzystania z urządzeń należy zwrócić się do instruktora lub obsługi Hali Sportowej.
 1. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków sprzętu do ćwiczeń, należy natychmiast powiadomić obsługę Hali Sportowej. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 1. Przed rozpoczęciem ćwiczeń siłowych należy przeprowadzić rozgrzewkę.
 1. Osoba korzystająca z siłowni winna mieć ze sobą ręcznik. Po zakończeniu ćwiczeń na danym stanowisku osoba korzystająca z ćwiczeń zobowiązana jest do pozostawienia urządzenia w stanie nienaruszonym, po przetarciu urządzenia w przypadku istnienia takiej konieczności.
 1. Ćwiczenia z wolnymi ciężarami należy wykonywać tylko przy asekuracji drugiej osoby.
 1. Zmiany obciążenia dokonuje wyłącznie ćwiczący na danym stanowisku. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na danym stanowisku każda osoba korzystająca z siłowni jest zobowiązana sprawdzić obciążenie
  i dostosować je do własnych możliwości.
 1. Na terenie siłowni zabrania się:
 • używania słów wulgarnych,
 • hałaśliwego zachowywania się,
 • spożywania posiłków,
 • picia alkoholu i korzystania z innych używek,
 • niszczenia sprzętu,
 • pozostawiania sprzętów na siłowni
 1. Obsługa Hali Sportowej ma prawo upomnieć osobę nieprzestrzegającą regulaminu, a po bezskutecznym upomnieniu usunąć osobę nieprzestrzegającą regulaminu, bez prawa do zwrotu pieniędzy za bilet wstępu.
 1. Korzystający z siłowni ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez niego szkody wyrządzone na siłowni.
 1. Hala Sportowa nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku korzystania z urządzeń siłowni.
 1. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje administrator obiektu w porozumieniu z korzystającym z siłowni.
 1. Wszelkie sprawy sporne będą rozstrzygane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów
  i procedur prawnych.

III. Przepisy specjalne zw. z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID – 19

 1. W siłowni może przebywać równocześnie 24 osób ( 12 osób w I części, 12 os. w II części)
 1. Należy przestrzegać zasady bezpiecznego dystansu pomiędzy osobami – min. 1,5 m
 1. Do dyspozycji klientów są środki do dezynfekcji oraz ręczniki papierowe dostępne w obu częściach siłowni – należy zdezynfekować używany sprzęt przed i po użyciu.
 1. Do dyspozycji klientów jest dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk.
 1. Obsługa hali dezynfekuje sprzęt na siłowni po każdej grupie klientów – nie rzadziej niż co dwie godziny, zalecane jest również pozostawienie otwartych okien w obu częściach siłowni.

Regulamin hali jest nadrzędny w stosunku do regulaminu siłowni.