Regulamin Hali Sportowej w Brzeszczach
w okresie od dnia – 1.03.2022 r. do odwołania

Regulamin siłowni:

I. Przepisy ogólne

 1. W pomieszczeniach siłowni mogą przebywać tylko osoby korzystające z siłowni powyżej 15 roku życia, które mają prawo wstępu w związku z nabyciem biletu bądź karnetu, zgodnie z obowiązującym cennikiem Hali Sportowej.
 1. Grupy zorganizowane, tj. grupy osób pod opieką trenera bądź instruktora mogą korzystać z siłowni po uprzednim zawarciu umowy na korzystanie z siłowni.
 1. Osoby niepełnoletnie, tj. od 14 do 16 roku życia mogą korzystać z siłowni jedynie pod opieką opiekuna prawnego, trenera bądź instruktora.
 1. Osoby niepełnoletnie, tj. od 16 do 18 roku życia mogą korzystać z siłowni jedynie po przedstawieniu oświadczenia opiekunów prawnych według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Opiekunowie prawni małoletnich podpisują oświadczenie w obecności pracownika Hali Sportowej w Brzeszczach.
 1. Poprzez zakup biletu wstępu, karnetu bądź przez zawarcie umowy na korzystanie z siłowni, osoby korzystające z siłowni składają oświadczenie o braku przeciwwskazań do ćwiczeń siłowych oraz wykonywaniu ćwiczeń na siłowni na własną odpowiedzialność.
 1. Na terenie siłowni obowiązuje Regulamin Hali Sportowej w Brzeszczach oraz Regulamin siłowni w Hali Sportowej w Brzeszczach.
 1. Przy zakupie biletu bądź karnetu uprawniającego do wstępu na siłownię jak też przy zawieraniu umowy na korzystanie z siłowni, każda osoba korzystająca z siłowni ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Hali Sportowej w Brzeszczach i Regulaminem siłowni w Hali Sportowej w Brzeszczach. Zakup biletu bądź karnetu na siłownię oznacza akceptację w/w regulaminów.

II. Przepisy porządkowe

 1. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów stosów ciężarów oraz dokładne zakładanie zabezpieczenia na gryfy do podnoszenia ciężarów.
 1. W przypadku nieznajomości zasad korzystania z urządzeń należy zwrócić się do instruktora lub obsługi Hali Sportowej.
 1. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków sprzętu do ćwiczeń, należy natychmiast powiadomić obsługę Hali Sportowej. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 1. Przed rozpoczęciem ćwiczeń siłowych należy przeprowadzić rozgrzewkę.
 1. Osoba korzystająca z siłowni winna mieć ze sobą ręcznik. Po zakończeniu ćwiczeń na danym stanowisku osoba korzystająca z ćwiczeń zobowiązana jest do pozostawienia urządzenia w stanie nienaruszonym, po przetarciu urządzenia w przypadku istnienia takiej konieczności.
 1. Ćwiczenia z wolnymi ciężarami należy wykonywać tylko przy asekuracji drugiej osoby.
 1. Zmiany obciążenia dokonuje wyłącznie ćwiczący na danym stanowisku. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na danym stanowisku każda osoba korzystająca z siłowni jest zobowiązana sprawdzić obciążenie
  i dostosować je do własnych możliwości.
 1. Na terenie siłowni zabrania się:
 • używania słów wulgarnych,
 • hałaśliwego zachowywania się,
 • spożywania posiłków,
 • picia alkoholu i korzystania z innych używek,
 • niszczenia sprzętu,
 • pozostawiania sprzętów na siłowni
 1. Obsługa Hali Sportowej ma prawo upomnieć osobę nieprzestrzegającą regulaminu, a po bezskutecznym upomnieniu usunąć osobę nieprzestrzegającą regulaminu, bez prawa do zwrotu pieniędzy za bilet wstępu.
 1. Korzystający z siłowni ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez niego szkody wyrządzone na siłowni.
 1. Hala Sportowa nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku korzystania z urządzeń siłowni.
 1. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje administrator obiektu w porozumieniu z korzystającym z siłowni.
 1. Wszelkie sprawy sporne będą rozstrzygane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów
  i procedur prawnych.

Regulamin hali jest nadrzędny w stosunku do regulaminu siłowni.