Drodzy klienci,  na chwilę obecną hala jest czynna od 15.00 – 22.30 od poniedziałku do piątku.

Najważniejsze rzeczy:
– wprowadzamy opłatę sanitarną w wysokości 1,50 zł. od każdej wchodzącej na obiekt osoby,
– będą obowiązywać dodatkowe procedury zw. z dezynfekcją rąk, sprzętu oraz pomieszczeń,
– zalecane jest używanie prywatnego sprzętu sportowego typu: karimaty, piłki, rakiety itp.

NOWY REGULAMIN:

Regulamin Hali Sportowej w Brzeszczach
w okresie od dnia 08.06.2020 r. do odwołania

1. Użytkownikiem hali sportowej przy ul. Ofiar Oświęcimia 49 w Brzeszczach jest Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Narutowicza 1 w Brzeszczach.

2. Hala sportowa jest czynna:
a) w dni robocze – w godz: 15.00 – 22.30.
b) w soboty – nieczynne
c) w niedziele – nieczynne

przy czym:

d) każdego dnia w godzinach: 16.00 – 16.15, 18.15 – 18.30, 20.30 – 20.45 hala jest wyłączona z użytkowania w związku z dezynfekcją obiektu.
e) każdego dnia po zakończeniu zajęć każdej grupy dokonywana będzie dezynfekcja sprzętu i urządzeń wykorzystywanych przez użytkowników danej grupy co może spowodować częściowe wyłączenie hali z użytkowania na czas przeprowadzania dezynfekcji sprzętu.

3. Z hali sportowej od dnia 15.06.2020 roku do odwołania korzystać mogą grupy zorganizowane oraz klienci indywidualni.

4. Zajęcia w Hali Sportowej odbywają się według harmonogramu zatwierdzonego przez Dyrektora Ośrodka Kultury w Brzeszczach, przy czym od dnia 15.06.2020 roku do odwołania na hali może równocześnie przebywać nie więcej niż 150 os. , w salce fitness max. 8, w siłowni max. 16, zajęcia na ściance wspinaczkowej z instruktorem max. 12 os.

5. Dla możliwości skorzystania z hali konieczne jest dokonanie rezerwacji miejsca osobiście lub telefonicznie. Rezerwacji dokonuje się przy uwzględnieniu limitu osób oraz harmonogramu zajęć na hali. Za nieodwołalną rezerwację hali klient ponosi pełną odpłatność wg cennika (minimum 24 godz. przed rozpoczęciem zajęć).

6. Zajęcia grup zorganizowanych odbywają się pod nadzorem trenera, instruktora lub innej pełnoletniej osoby odpowiedzialnej za grupę.

7. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:
a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu,
b) pozostające pod działaniem środków odurzających,
c) z przeciwwskazaniami lekarskimi,
d) z widoczną infekcją wirusową bądź innym złym samopoczuciem zagrażającym zdrowiu innych osób.

8. Obowiązkiem korzystających z Hali Sportowej jest:
a) zmiana obuwia w szatni lub strefie do tego wyznaczonej na czyste, niepozostawiające podczas użytkowania hali zabrudzeń, rys itp. obuwie sportowe;
b) przygotowanie odzieży sportowej przed wejściem na obiekt lub skorzystanie z szatni z zachowaniem dystansu min. 2 m
c) dezynfekcja rąk przed i po wyjściu z obiektu, przy zaleceniu dodatkowego częstego mycie rąk z użyciem mydła podczas użytkowania obiektu;
d) korzystanie z własnego drobnego sprzętu sportowego, typu: karimaty, piłki , rakietki itp.,
e) wskazanie pracownikom hali urządzeń i ciężkiego sprzętu sportowego, który był użytkowany przez członków danej grupy dla możliwości przeprowadzenia jego dezynfekcji.
f) zachowanie bezpiecznego, minimum 2 metrowego dystansu między osobami korzystającymi z hali;
g) korzystanie z wejść / wyjść na obiekt wskazanych przez pracowników hali, celem uniknięcia kontaktu z członkami kolejnej grupy użytkującej obiekt.
h) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie użytkowania przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu hali,
i) zdjęcie ozdób /łańcuszki, kolczyki itp./, jeśli mogłyby spowodować uszkodzenie innych użytkowników podczas korzystania z hali sportowej;
k) utrzymywanie czystości i porządku na terenie Hali Sportowej dostępnym dla klientów.

9. Korzystającym z Hali Sportowej zabrania się:
a) palenia wyrobów tytoniowych,
b) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
c) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych,
d) wnoszenia przedmiotów ostrych lub mogących ulec rozbiciu,
e) wprowadzania zwierząt,
f) odstępowania od zasad dezynfekcji rąk.
g) rozkładania i składania trybun dla publiczności,
h) uruchamiania urządzeń elektrycznych znajdujących się w Hali Sportowej,
i) korzystania z urządzeń i wyposażenia w sposób zagrażający bezpieczeństwu.

10. Wstęp na halę sportową dozwolony jest:
a) po zakupie biletu – zaleca się transakcje bezgotówkowe,
b) za okazaniem ważnego karnetu lub zaproszenia,
c) na podstawie zawartej umowy,
d) w czasie zawodów lub imprez za okazaniem innego dokumentu upoważniającego do wstępu zgodnie z regulaminem zawodów/imprezy.
Każdorazowy wstęp na halę musi być potwierdzony wpisem do zeszytu ewidencji wejść w kasie hali oraz potwierdzony podpisem klienta, opiekuna grupy, trenera lub instruktora.

11. Osoby mające uprawnienia do korzystania z Hali Sportowej nie mogą odstępować swoich
uprawnień innym osobom.

12. Korzystanie ze ścianki wspinaczkowej odbywa się z zachowaniem regulaminu i zasad określonych w przepisach szczegółowych dla tego obiektu, przy zachowaniu zasad określonych treścią niniejszego regulaminu.

13. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia w Hali Sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

14. Kierownik Hali Sportowej lub osoba przez niego upoważniona mogą kontrolować wszystkie zajęcia a w razie łamania regulaminu obiektu mają prawo natychmiast zakończyć zajęcia, nakazać opuszczenie hali oraz zakazać korzystania z Hali Sportowej.

15. Kierownik Hali Sportowej i obsługa hali sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie Hali Sportowej zobowiązane są podporządkować się ich zaleceniom.

16. Zeszyt „Skarg i wniosków” znajduje się w kasie hali sportowej do dyspozycji klienta.

17. Wstęp na halę zgodnie z obowiązującym cennikiem jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.