Miejsce: „Basen pod platanem” w Brzeszczach (ul. Ofiar Oświęcimia 39a).
Data: 21 maja  2017 (niedziela) IV RUNDA – STYL dowolny i motylkowy

Program startowy:
Godz. 9:00  dzieci z rocznika 2010 i młodsi oraz 2009 i 2008.
Godz. 10:00  dzieci z rocznika 2007–2006, dzieci z rocznika 2005–2004 oraz 2003 i starsi.
Przedszkolaki i kl. I – II – 25 m  stylem dowolnym
Kl. III – IV – 50 m dowolnym
Kl. V – VI i gimnazja 25 m stylem motylkowym
Zakończenie zawodów:
– dekoracja najlepszych zawodników 4 rundy
– dekoracja najlepszych zawodników VIII edycji Ligii Pływackiej w Brzeszczach.

WYNIKI z 3 rund:
VIII edycja Ligi Plywackiej w Brzeszczach 3 rundy

Zgłoszenia:
arturwloszek@wp.pl
Regulamin i wzór zgody rodziców poniżej.

Udział w zawodach jest bezpłatny.

Regulamin:

„ VIII LIGI PŁYWACKIEJ W BRZESZCZACH” 2016/17

1) Zawody pływackie noszące nazwę „VIII LIGA PŁYWACKA W BRZESZCZACH” są wspólnym przedsięwzięciem Ośrodka Kultury w Brzeszczach, Uczniowskiego Klubu Sportowego w Brzeszczach oraz Szkółki BUTTERFLY (nazywanych dalej „Organizatorami”). Głównym celem funkcjonowania przedsięwzięcia jest propagowanie pływania oraz umożliwienie mieszkańcom uprawiania tego sportu i zachęta do porównania swoich możliwości pływackich.

2) Współzawodnictwo w ramach „VIII LIGI PŁYWACKIEJ W BRZESZCZACH” ma charakter indywidualny – klasyfikowani są pływacy, a nie drużyny, które oni reprezentują.

3) Zawody będą organizowane 4 razy w roku – dwa cykle w okresie zimowym oraz dwa w okresie wiosenno – letnim. Termin organizacji poszczególnych zawodów zostanie ustalony każdorazowo przez Organizatorów. Terminy powinny zostać ogłoszone na stronach internetowych Organizatorów oraz na tablicach ogłoszeń w miejscu planowanych zawodów.

4) Zawody wliczane do punktacji „VIII LIGI PŁYWACKIEJ W BRZESZCZACH” organizowane są w terminach ustalonych wspólnie przez Organizatorów. Organizatorzy wstępnie ustalają, ze poszczególne zawody będą odbywały się każdorazowo w niedzielę:
• grudzień
• marzec
• kwiecień
• na początku czerwca – z okazji Dnia Dziecka

W przypadku zmiany terminu poinformują o tym zawodników za pośrednictwem tablic informacyjnych, jak również informacjami na stronach internetowych.

5) Pływacy startujący w ramach „VIII LIGI PŁYWACKIEJ W BRZESZCZACH” startują w 5 kategoriach wiekowych na następujących dystansach:
• Dzieci urodzone w roku 2010 i młodsze – 25 m dziewczynki
• Dzieci urodzone w roku 2010 i młodsze – 25 m chłopcy
• Dzieci urodzone w roku 2009 oraz 2008 – 25 m dziewczynki
• Dzieci urodzone w roku 2009 oraz 2008 – 25 m chłopcy
• Dzieci urodzone w roku 2007 oraz 2006 – 50 m dziewczynki
• Dzieci urodzone w roku 2007 oraz 2006 – 50 m chłopcy
• Dzieci urodzone w roku 2005 oraz 2004 – 50 metrów
• Dzieci urodzone w roku 2005 oraz 2004 – 50 metrów
• Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – 50m dziewczyny
• Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne– 50 m chłopcy
Dzieci urodzone do roku 2008 i młodsze wystartują na dystansie 25 metrów stylem ( w każdej z edycji będzie to inny styl lub konkurencja – na zmianę styl grzbietowy oraz styl dowolny). Poczynając od dzieci urodzone w roku 2007 i starszych zawodniczki i zawodnicy będą mieli do przepłynięcia dystans 50 metrowy ( w każdej z edycji będzie to inny styl lub konkurencja).
Dla dzieci z rocznika 2007 oraz 2006 będzie to na zmianę styl grzbietowy oraz styl dowolny
Dla pozostałych kolejność styli będzie wyglądała następująco: styl grzbietowy, dowolny, klasyczny, motylkowy.

6) Aby zostać sklasyfikowanym w klasyfikacji generalnej w swojej kategorii zawodnik musi jednak uczestniczyć, w co najmniej 2 edycjach zawodów wchodzących w skład
„VIII LIGI PŁYWACKIEJ W BRZESZCZACH”.

7) Dotarcie na miejsce zawodów zawodnik zapewnia sobie we własnym zakresie.

8) Punktacja. W ramach „VIII LIGI PŁYWACKIEJ W BRZESZCZACH” punktowane są miejsca od 1 do 12 wg następujących reguł:
• I miejsce 15 punktów
• II miejsce 13 pkt
• III miejsce 11 pkt
• IV miejsce 9 pkt
• V – XII miejsca odpowiednio od 8 – 1 pkt

9) Dla zwycięzców każdych zawodów przewidziano medale i dyplomy. Dla zwycięzców w klasyfikacji generalnej puchary w poszczególnej kategorii wiekowej za najwszechstronniejszego/ -ą zawodnika/ – czkę.

10) ZA BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZAWODÓW ODPOWIADAJĄ OBECNI RODZICE ZAWODNIKÓW LUB ICH OPIEKUNOWIE. Obsadę sędziowską (sędziów startowych) zapewniają organizatorzy zawodów.

11) Organizatorzy „VIII LIGI PŁYWACKIEJ W BRZESZCZACH” powołują wspólną Główną Komisję Sędziowską, która czuwa nad przebiegiem zawodów. Rozstrzygnięcia, Komisji są ostateczne. Protesty można składać w ciągu 24 godzin od dnia, w którym rozegrano zawody. Protesty – należy składać wyłącznie w formie pisemnej. Protesty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

12) Oficjalne wyniki zawodów podawane są do publicznej wiadomości najpóźniej w ciągu 7 dni po zakończeniu zawodów w formie protokołu z przebiegu danych zawodów. Protokół jest publikowany na stronach internetowych Organizatorów, oraz w inny sposób, zwyczajowo przyjęty, np. tablica ogłoszeń w miejscu rozgrywania zawodów.

13) Wymagania wobec zawodników:
• osoby biorące udział w zawodach wchodzących w skład „VIII LIGI PŁYWACKIEJ W BRZESZCZACH” nie mogą być czynnymi zawodnikami w rozumieniu Regulaminu Polskiego Związku Pływackiego.
• Każdy z niepełnoletnich zawodników w dniu startu powinien dostarczyć organizatorowi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach, która powinna brzmieć „ Moje dziecko jest zdrowe. Wyrażam zgodę na udział w zawodach pływackich mojego syna/córki (imię i nazwisko dziecka oraz rok urodzenia) w dniu (data rozegrania zawodów). Data i podpis rodzica lub opiekuna.
• Wyrażenie zgody na udział w zawodach jest jednoznaczne z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2002 roku nr 101 poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz mojego dziecka danych przez Organizatorów VIII Ligi Pływania w Brzeszczach.
• Do każdych zawodów będzie obowiązywał oddzielny regulamin, który będzie umieszczony na miejskiej pływalni w Brzeszczach (tablica ogłoszeń, drzwi wejściowe pływalni).

14) Przepisy organizacyjne zawodów:
• długość basenu 25m.
• start – zawodnik może startować zarówno ze słupka jak i z wody.
• sposób pomiaru czasu – ręczny.
• w przypadku falstartu zawodnik nie zostaje wykluczony, natomiast sam wyścig zostaje powtórzony.
• nawroty – w trakcie nawrotów zawodnik musi dotknąć ściany basenu dowolną częścią ciała.

15) Zapisów zawodników można dokonywać przed zawodami. Zgłoszenia każdorazowo przyjmowane będą przez Organizatorów, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Dla ułatwienia listy startowe powinny wyglądać wg uprzednio przygotowanego wzoru.

ZGODA RODZICÓW
Moje dziecko jest zdrowe.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zawodach pływackich ( Imię i Nazwisko dziecka oraz rok urodzenia) w dniu (data rozegrania zawodów)
Data i podpis rodzica lub opiekuna